Wauw Logo Wauw Logo

Slider

Overzicht Zorgbeleid en Kwaliteit

Bij wauw vinden wij het belangrijk dat elk kind de juiste zorg krijgt die hij/zij verdient en nodig heeft. Hiervoor hebben wij een gedegen inschrijfprocedure en een jaarlijks terugkerende zorgstructuur. Wij proberen hier zoveel mogelijk af te stemmen met ouders en andere betrokkenen zoals school of hulpverleningsinstanties.

Inschrijfprocedure

Contact Opnemen

Wanneer ouders in contact willen komen met Wauw speciaal voor jou, kunnen ze hiervoor het aanmeldformulier op de website invullen of direct contact opnemen per telefoon of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kennismakingsgesprek

Indien ouders aanmelding overwegen wordt er telefonisch contact opgenomen door de psycholoog of orthopedagoog voor het maken van een afspraak. Dit eerste kennismakingsgesprek is bedoeld om kinderen en ouders te informeren over de mogelijkheden die Wauw speciaal voor jou kan aanbieden. Het kennismakingsgesprek van Wauw speciaal voor jou is vooral gericht op kennismaking, algemene hulpvraag, schoolverloop en algemene omschrijving van het kind en eventuele bijzonderheden. Daarnaast worden ouders worden op de hoogte gesteld van onder andere de werkwijze, het mogelijke aanbod, de procedures en hulpverlening.

Meedoen!

Tevens wordt er tijdens het gesprek een activiteit gekozen waarbij het kind vrijblijvend een uur mag komen kennismaken en meedoen tijdens de groepsactiviteit.

kleurtjes

Aanmelding

Nadat ouders/verzorgers de definitieve keuze hebben gemaakt voor Wauw speciaal voor jou als zorgverlener wordt de aanmeldingsprocedure gestart.

Formulieren invullen
Ouders vullen inschrijfformulieren in en sturen dit samen met de indicatie (PGB/ZIN) op naar de orthopedagoog/psycholoog.
Bevestiging aanmelding
De ouders/verzorgers ontvangen een bevestiging inschrijving. Er wordt een medewerker van Wauw speciaal voor jou als contactpersoon aangewezen waarbij ouders/verzorgers met vragen en opmerkingen terecht kunnen.
Aanmelding activiteiten
Ouders/verzorgers kunnen het kind aanmelden voor de activiteiten in het programma, per e-mail kan het kind aangemeld worden bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van Wauw speciaal voor jou. De aanmelding voor een activiteit dient minimaal 2 weken vóór de activiteit binnen dient te zijn.

schrijf je in!


Zorgstructuur

Persoonlijk Zorgplan

Elk kind bij wauw krijgt bij de start een zorgplan opgesteld voor de duur van een jaar. De eerste doelen waarmee aan de slag wordt gegaan zijn altijd het veilig voelen en het houden aan regels en afspraken. Na een aantal maanden wordt het zorgplan tussentijds geëvalueerd en worden er andere doelen opgesteld gericht op bijvoorbeeld sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, keuzes maken, weerbaarheid etcetera.

Het format van het zorgplan geeft de mogelijkheid om de doelen specifiek te formuleren naar voorbeeld van de methode ‘Geef me de vijf van Colette de Bruin (2014); wie, wat, waar, wanneer, en hoe. Daarnaast dient een evaluatiedatum te worden vastgesteld, op deze manier kunnen doelen tijdig worden bijgesteld en eventuele nieuwe doelen vastgesteld.

Zorgproces

Na aanmelding bij Wauw (n.a.v. een intakegesprek en observatie) wordt een inschatting gemaakt van het huidige niveau van het kind met betrekking tot deze doelen. Jaarlijks wordt er getracht een ontwikkeling te bewerkstelligen. Deze ontwikkeling wordt in kaart gebracht doordat de begeleiders wekelijks doelgericht evalueren, al dan niet met het kind. In het persoonlijk zorgplan zijn ontwikkelingstabellen opgenomen die de voortgang van het kind weergegeven. De grijs gearceerde vakjes geven de start van de ontwikkeling bij Wauw weer. In de paars gearceerde vakjes is via een datum te zien wanneer dit doel is behaald bij Wauw. De twee blauwe vakjes geven de actuele doelen aan waar extra aandacht aan wordt besteed. Een toelichting en eventuele opmerkingen staan per jaar in de tabel weergegeven.

Naast deze kerndoelen, die een rode draad vormen voor de ontwikkeling, is er natuurlijk ruimte voor individuele aanvullingen, zeker wanneer er sprake is van een individuele begeleidingsvorm.

De voortgang bij Wauw speciaal voor jou wordt halfjaarlijks intern geëvalueerd. Daarnaast vindt er jaarlijks een evaluatiecyclus plaats waarin samen met ouders/verzorgers wordt geëvalueerd. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging van hun contactpersoon. Tussentijdse evaluaties en/of zorgmatching met de gemeente met betrekking tot indicatie worden, indien nodig, op afspraak ingepland met de contactpersoon en/of het zorgteam.

Werkwijze

Om een ontwikkeling op onderstaande doelen te behalen streeft Wauw speciaal voor jou op de eerste plaats naar een veilig pedagogisch klimaat welke het kind de best mogelijke basis biedt om vaardigheden te leren en toe te passen. Door het werken met subgroepen, waarbij de ontwikkelingsleeftijd en kalenderleeftijd meegenomen worden, ontstaat er voor elk kind een veilige en passende groep. Bij Wauw richten wij ons pedagogisch klimaat in aan de hand van de volgende thema’s: ruimte (stimuluscontrole), ritme (structurering in tijd), basisregels en materiaal.

Om voldoende structuur en duidelijkheid te bieden geeft de begeleiding invulling aan: wie, wanneer, waar, wat en hoe. Door deze duidelijke basis te bieden krijgen kinderen voldoende houvast. Waar nodig worden visuele hulpmiddelen ingezet, zoals pictogrammen of time-timers. Binnen de veilige setting van Wauw wordt er getracht aan te sluiten bij de specifieke zorgbehoefte van elk kind.

Bij Wauw gaan wij uit van een positieve benadering, dat wil zeggen dat wij inzetten op het benoemen van gewenst gedrag, positieve bekrachtiging en complimenten. Kinderen worden bewust van het gedrag dat wij van hen verwachten en door positieve bekrachtiging wordt dit gedrag ingesleten. Tevens maakt de begeleiding veel gebruik van voordoen - nadoen - zelf doen. Door zelf het goede voorbeeld te geven kunnen kinderen gedrag (impliciet) leren en toepassen in de groep. Daarnaast zijn succeservaringen een belangrijk speerpunt van de doelgerichte ontwikkeling bij Wauw. Door voldoende aandacht te geven aan enerzijds het vergroten van de slagingskans (door veilig klimaat en structuur) en anderzijds de succeservaring te benadrukken (positieve bekrachtiging) worden vaardigheden eigen gemaakt. Daarnaast worden kinderen op deze manier gemotiveerd om hun eigen talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

Tenslotte worden de kinderen betrokken in hun leerproces doordat zij zelf weten aan welk doel ze werken en dit visueel te maken. Dit zal het gevoel van autonomie stimuleren en bijdragen aan het behalen van het gestelde doel.

Kerndoelen

Bij Wauw speciaal voor jou wordt er aandacht besteed aan vijf overkoepelende doelen: persoonlijke ontwikkeling, weerbaarheid, sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid. Daarnaast is het in balans brengen van draaglast en draagkracht in het gezin een speerpunt van ons zorgbeleid. Uiteindelijk streven wij onze visie na: maatschappelijke participatie door het benutten van de talenten van ieder kind.

Afbeelding Kerndoelen
Persoonlijke​ ​ontwikkeling
 • Zelfvertrouwen: hierbij wordt er aandacht besteed aan het geloof in eigen kunnen, lekker in je vel zitten, complimenten in ontvangst kunnen nemen en jezelf een compliment kunnen geven. Ook het nemen van initiatief en maken van (oog)contact horen hierbij.

 • Zelfbeeld​: bij het zelfbeeld gaat het om kunnen presenteren van jezelf en hoe iemand over zichzelf denkt. Er wordt dan ook aandacht besteed aan het benoemen van je positieve eigenschappen en valkuilen. Ook het begrijpen en benoemen van je beperking en wat je nodig hebt om je prettig te doen voelen.

Weerbaarheid

Uiteindelijk doel is dat de kinderen bij Wauw op een adequate manier voor zichzelf op kunnen komen. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt er aandacht besteed aan de volgende deelgebieden:

 • Keuzes​ ​maken:​ het gaat hierbij om zelf een keuze maken waar je achter blijft staan en begrip hebben dat een ander een andere keuze kan maken dan jij. Ook het benoemen en verantwoorden van een gemaakte keuze hoort hierbij. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe je een goede keuze kan maken en wie/wat je hiervoor nodig hebt.

 • Opkomen​ ​voor​ ​jezelf:​ het is belangrijk dat kinderen bij Wauw zich veilig en sterk voelen om op een juiste manier voor zichzelf op te komen. Het is hiervoor van belang dat zij in leren schatten wanneer je voor jezelf op kunt komen, wanneer iets onrechtvaardig is, en het adequaat uiten van je mening aan een ander persoon of in een groepssituatie.

 • Hulp​ ​vragen:​ De visie van Wauw is dat een kind zichzelf kan redden in de maatschappij. Het is hiervoor van belang dat iemand op een juiste manier hulp kan vragen. Ook het zelf stimuleren van het denken in oplossingen is dan van belang. Bij wie kun je hulp vragen en op welke manier vraag je dit? Ook het zelf in leren inschatten van de hulp die je nodig hebt en dit kunnen uitleggen aan een ander zijn dan belangrijke vaardigheden.

Sociale​ ​ontwikkeling

Uiteindelijk doel is dat de kinderen bij Wauw inzichtelijk hebben wat algemeen aanvaard sociaal gedrag is en dit toe kunnen passen. Daarnaast is het van belang dat zij weten wat wel en niet gepast is in contact met anderen. Wij richten ons hierbij op de volgende gebieden:

 • Samen​ ​spelen/werken:​ ​er wordt gewerkt aan verschillende soorten spelvormen, onder begeleiding een spel spelen en initiatieven in spel met anderen. In een later stadium wordt er coöperatief spel aangeleerd waarbij iedereen een duidelijke rol en taakverdeling heeft en zich hier aan houdt. Evenals het rekening houden met de wensen van een ander en het sluiten van een compromis komt tijdens de eindfase van wauw aan bod.
 • Sociaal​ ​gedrag:​ ​hierbij gaat het om het op een adequate manier luisteren en vertellen naar een ander of in een groep. Ook het besef van normen en waarden en beleefd gedrag.
Emotionele​ ​ontwikkeling

Het gaat hierbij om het op een adequate manier omgaan en uiten van je emoties. Elk kind heeft emoties en mag deze ook uiten wanneer zij zich zo voelen. Dit wordt gestimuleerd bij Wauw. Het is wel van belang dat bijvoorbeeld woede, boosheid of frustratie op een adequate manier wordt geuit.

 • Gevoelens​ ​en​ ​emoties:​ ​Het betreft hierbij het herkennen, benoemen en reguleren van de basisemoties. Dit wordt stapsgewijs aangeboden waarbij er eerst veel vanuit de begeleider wordt gevraagd, herkend en benoemd waarna dit gedrag en initiatief meer naar het kind verplaatst wordt (voordoen- nadoen - zelf doen). Bij een laatste stap in het proces bij Wauw wordt er ook aandacht besteedt aan overige emoties zoals verliefdheid, seksualiteit, schaamte, eenzaamheid etc.
 • Omgaan​ ​met​ ​conflicten:​ ​Tijdens de interactie en sociale contacten die geleerd worden bij Wauw ontstaan er regelmatig conflicten. Wij zien dit als uitdaging en als leermoment voor de kinderen om deze op een prettige manier op te lossen. Er wordt begonnen met het benoemen dat je een ander geen pijn mag doen, sorry zeggen, naar de begeleider toe stappen bij een conflict. Vervolgens wordt er ingegaan op het zien van je eigen aandeel en oorzaak-gevolg situaties herkennen. Het aandragen van een oplossing evenals het preventief bedenken hoe een conflict voorkomen kan worden is een van de einddoelen binnen de emotionele ontwikkeling bij Wauw.
Z​elfredzaamheid
 • Hygiene:​ ​Dit wordt met name tijdens het kortdurend verblijf geoefend en ingesleten. Het gaat om vaardigheden als zelfverzorging (denk aan wassen, tanden poetsen etc.) Er wordt aangestuurd naar het vergroten van de zelfstandigheid van het kind. Door de verandering van onder begeleiding naar zelfsturing steeds meer plaats te laten vinden.
 • Eten​ ​en​ ​drinken:​ ​Deze vaardigheden betreffen het op een adequate manier aan tafel zitten en eten. Denk hierbij aan bestek op de juiste manier vasthouden, voor een bepaalde tijd stip aan tafel zitten, mond leeg eten en het dekken van de tafel.
 • Aan​ ​en​ ​uitkleden:​ ​Dit betreft uiteraard zoals de naam al aangeeft het aan- en uitkleden van onder begeleiding naar zelfstandigheid. Ook het inpakken van je tas, denken aan het meenemen van spullen bij een speciale activiteit horen hierbij.
 • Toiletgedrag:​ ​Hierbij gaat het om het juist uitvoeren van de stappen behorend bij het toiletritueel alsmede zelf tijdig denken aan het naar de wc gaan.

Oudergesprekken

Jaarlijks vinden er in het najaar oudergesprekken plaats waarin de zorg van uw kind wordt besproken. Uw contactpersoon neemt met u als ouder/verzorger contact op om een afspraak te maken. Hierin wordt gekeken of de zorg nog passend is voor uw kind en/of er veranderingen nodig zijn. Er wordt ook een nieuw zorgplan voor het daaropvolgende jaar ondertekend. Ook zal er een nieuwe zorgovereenkomst, medicatie en fotografie formulier worden ondertekend. 

Kinderraad

Graag geven wij de kinderen van Wauw ook de gelegenheid om hun mening en ideeën te laten horen. Dit kan via onze kinderraad. In elke teamvergadering komt de kinderraad terug. Hierin kunnen de punten van de kinderen teruggekoppeld naar het team en worden besluiten genomen. Dit wordt teruggekoppeld in de oudernieuwsbrief en uiteraard met de kinderen.

Cliëntenraad

In onze cliëntenraad behartig je de belangen van de cliënten en zie je toe op de kwaliteit van onze dienstverlening. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de cliëntenraad en ben je doordeweeks een keer in de 6 weken 2 uur beschikbaar?  Neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.op. 

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u onderwerpen voor deze raad bespreken of aandragen, dan kan dat natuurlijk. Want de Klankbordgroep is er door ouders én voor ouders.

Klachtenregeling

In de Klachtenregeling wordt vastgelegd hoe Wauw omgaat met klachten: het reglement (procedure), de afhandeling, verslaglegging en wie is contactpersoon? Klik hier voor het protocol klachtenafhandeling.

Vertrouwenspersoon AKJ (Advies en KLachtenbureau Jeugdzorg)

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je denkt dat je er niet over kunt praten met de hulpverlener of met onze organisatie, dan is het goed om te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het AKJ. Het AKJ is de vertrouwenspersoon voor alle cliënten met een Jeugdwet indicatie. Kinderen én hun ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op deze onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en is niet in dienst is van Wauw speciaal voor jou!

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en zal dit ook altijd serieus nemen. Informeert je over je rechten en geeft advies. Meestal kan je met je opmerking, vraag of klacht heel goed terecht bij de hulpverlener zelf. Misschien wil je dit niet altijd of kan het in sommige gevallen niet.  Dan kan de vertrouwenspersoon  je ondersteunen bij een gesprek met Wauw speciaal voor jou en/of met de klachtencommissie.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis.

Op de website van het AKJ  vind je alle contactgegevens. Telefoon: 088 – 5551000.

Indicaties

puzzel

Jeugdwet

Begeleiding voor een kind met een beperking of gedragsproblemen, maar ook opvoedingsondersteuning wordt via de gemeente waarin u woonachtig bent geregeld. Samen met uw gemeente wordt er gekeken welke vorm van jeugdhulp het beste bij uw hulpvraag aansluit. Uw gemeente zorgt ervoor dat uw kun de gekozen hulp krijgt. Hiervoor wordt een indicatie afgegeven. Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar. De aanvraag voor jeugdhulp dient u zelf te doen. Vaak kan dit geregeld worden via het sociaal wijkteam, echter elke gemeente regelt dit anders.

Meer informatie (Regelhulp)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wanneer er blijvend langdurige zorg nodig is kan deze geregeld worden vanuit de Wlz. Dit is mogelijk wanneer er sprake is van een lichamelijke beperking en/of ernstige verstandelijke beperking. Een aanvraag voor Wlz kunt u bij het CIZ indienen, er wordt dan eerst bekeken of er aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Meer Informatie (Regelhulp)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen wonen en/of mee te kunnen doen in de maatschappij. Bij Wauw bieden wij dagbesteding aan cliënten van 18 jaar of ouder. Dit is een maatwerkvoorziening en kan door de gemeente worden geregeld.

Meer Informatie (Regelhulp)

Zorg in natura en persoonsgebonden budget

Zorg in natura houdt in dat u zorg ontvang van een zorgaanbieder waarmee de gemeente waarin u woonachtig bent een contract heeft. De rekening wordt dan door de zorgverlener direct bij de gemeente gedeclareerd. Het persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp, Wmo-ondersteuning en Wlz-zorg wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kiest de zorgverlener en sluit een overeenkomst af. De SVB controleert de rekeningen en betaald daarna de zorgverlener vanuit uw pgb.

Meer Informatie (Per Saldo)

Meer Informatie (De Sociale Verzekeringsbank)

Aanvragen/verlengen van de indicatie

Voor het verlengen van een indicatie kan Wauw speciaal voor jou u begeleiden. Er kan een verantwoordingsverslag geschreven worden of een zorgbeschrijving gemaakt worden voor de WLZ.

 • Venray
 • Horst aan de Maas
 • Venlo
 • Peel & Maas
 • Beesel
 • Gennep
 • Bergen